Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Mijn Hemel Wijnkoperij gevestigd aan de  Gijsbrecht van Amstelstraat 216 1214 BE te Hilversum k.v.k. 32059940.

Artikel 1 – definities
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Mijn Hemel Wijnkoperij, handelend onder de naam: Mijn Hemel, hierna: “de Onderneming”, betrekking hebbende op de levering van zaken door de Onderneming aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij, hierna: de “Koper”.1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door de Onderneming zijn aanvaard, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 De Onderneming is bevoegd bij de uitvoering van de bestellingen van/door de Koper gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Onderneming worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Onderneming ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – aanbieding
Elke aanbieding van de Onderneming is vrijblijvend.

Artikel 3 – overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Koper door de Onderneming. De Onderneming is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Koper medegedeeld.

Artikel 4 – mededelingen, gegevens en opgaven
Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door de Onderneming gedaan of verstrekt, in welke  vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor de Onderneming nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 5 – prijzen
5.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele afhandel- transactie- en afleveringskosten, eventuele belastingen of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

5.2 De Onderneming heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen. Indien een prijsverhoging van de aangeboden zaken plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan danwel binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Koper gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Onderneming.

Artikel 6 – levering – levertijd
6.1 De levertermijn is drie (3) werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Koper zijn bestelling bij de Onderneming heeft gedaan.

6.2 Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk binnen tien (10) dagen na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan bericht. De Koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De Onderneming zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente.

6.3 Indien levering van een bestelde producten onmogelijk blijkt te zijn, zal de Onderneming zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangende zaak beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de aflevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangende zaak voor rekening van de Onderneming.

6.4 De Onderneming is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6.5 De opgegeven levertijd is indicatief en niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voorzover die een termijn van tien (10) dagen niet overschrijdt, kan de Koper geen recht op schadevergoeding of annulering c.q. ontbinding van de overeenkomst ontlenen.

6.6 In geval de Onderneming in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de Koper uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 7 – risico en eigendomsovergang
7.1 De Koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden.

7.2 De Onderneming behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Koper terzake van de door de Onderneming krachtens overeenkomst aan de Koper geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de Koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.

7.3 De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

7.4 De Onderneming is gerechtigd om, indien de Koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de Koper aanwezige zaken terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de Koper de Onderneming onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

7.5 In geval en voor zover de Onderneming gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in het voorgaande lid wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van schade en kosten. De Koper zal alsdan worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door de Onderneming geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

7.6 De Koper is verplicht desgevraagd aan de Onderneming mee te delen waar de zaken zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 8 – betaling
8.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs   plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. In alle gevallen dienen betalingen echter zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. In het geval de Koper terzake van de uitvoering van de overeenkomst op de Onderneming aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

8.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven bij de bestelling. Aan de bestelling van de Koper kunnen nadere betaling- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of creditcard geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Onderneming.

8.3 Indien de Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan de Onderneming verder toekomende rechten waaronder opschorting dan wel ontbinding.

8.4 De kosten, zowel in als buiten rechten, die de Onderneming maakt ter zake van het niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakomen door de Koper van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de Koper aan de Onderneming te worden vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen de Onderneming en de Koper bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

Artikel 9 – ontbinding
9.1 Gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van de zaak heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de zaak voor zijn rekening en risico aan de Onderneming te retourneren, mits de oorspronkelijke verpakking van de zaak onbeschadigd is en de zaak ongeopend en gebruikt.

9.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel zal de Koper worden gecrediteerd voor de koopprijs van de zaak en niet voor de transportkosten en kosten voor het terugzenden van de zaak en zullen vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd (binnen 30 dagen), echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 10 – reclamering en garantie

10.1 De Koper dient uiterlijk bij de aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de Koper de Onderneming daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van het niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

10.2 Elke aanspraak van de Koper ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien, indien: 
a. de zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van de Onderneming; 
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken; 
c. de Koper de Onderneming niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de zaken te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; 
d. de Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.

10.3 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Onderneming de keuze hetzij de zaken te herstellen, hetzij tot het opnieuw leveren over te gaan, hetzij de Koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op het opnieuw leveren zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 11 – aansprakelijkheid
11.1 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Onderneming en de Koper, danwel tussen de Onderneming en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en de Onderneming, is de Onderneming niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Onderneming.

11.2 De aansprakelijkheid van de Onderneming strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.

11.3 De Onderneming is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.

11.4 De in bovenstaande leden voor de Onderneming zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

Artikel 12 – overmacht
12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Onderneming kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt.

12.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de Onderneming het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit aan de Koper mede te delen en zonder dat de Onderneming tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maat staven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.3 In geval de Onderneming de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd – en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht – te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13 – algemeen
13.1 Indien de Koper aan de Onderneming opgave doet van een adres, is de Onderneming gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de Koper aan de Onderneming opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door de Onderneming gedurende korte of lange tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Onderneming deze voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

13.4 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 14 – toepasselijk recht
Op de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – wijzigingen in algemene voorwaarden
De laatste versie van de algemene voorwaarden, is altijd bechikbaar op deze pagina. Controleer daarom met enige regelmaat deze pagina zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.